1. Yar Mulki Kashi Na 1 5. Guguwar So Kashi Na Daya 9. Sabon Salon D'a Namiji Kashi Na 1
2. Yar Mulki Kashi Na 2 6. Guguwar So Kashi Na Biyu 10. Sabon Salon D'a Namiji Kashi Na 2
3. Yar Mulki Kashi Na 3 7. Guguwar So Kashi Na Uku 11. Sabon Salon D'a Namiji Kashi Na 3
4. Yar Mulki Kashi Na 4 8. Guguwar So Kashi Na Hudu 12. Sabon Salon D'a Namiji Kashi Na 4